Digital Transformation |

DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION

Från digital ångest till ökad konkurrenskraft

Med stor kraft driver digitaliseringen på en förändring i samhälle och näringsliv. Frågan är hur Sveriges traditionella företag ska tillvarata digitaliseringens möjligheter? En avgörande fråga för vår  konkurrenskraft. Och för att dämpa ångesten...


Vad är Digitalisering?

Digitalisering handlar främst om en grundläggande förändring av hur ett företag eller en organisation skapar och levererar nytta – för sina kunder. Området är enormt stort (se vår definition) och digitalisering kan ibland upplevas som komplext, oöverstigligt och kanske ångestfyllt. Och att lyckas är en utmaning. Enligt Gartner lyckas endast 30% av alla företag att genomföra en digital transformation av sin verksamhet. Därför finns det anledning att tänka till. 

Vad är Digital transformation?

Att digitalisera en verksamhet för att öka kundnyttan handlar lite om teknik och mycket om människor. Varje företag och organisation har sina speciella förutsättningar för att genomföra en digital transformation. Grundläggande är att det finns en klar bild av var företaget befinner sig, en tydlig vision om vart man ska och strategier för hur visionen ska förverkligas. Och om visionen ger mening för organisationen handlar det om att förändra medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar för att digitaliseringen ska lyckas. Nyckeln till framgång är en stark förändringsledning som hjälper sina medarbetare att förändra beteenden och värderingar. Resultatet är en ny kultur som kraftigt förbättrar möjligheterna för ökad innovation, större digital mognad och i slutändan ett konkurrenskraftigt företag. 

Vad är Digital Transformation?

Att digitalisera en verksamhet för att öka kundnyttan handlar lite om teknik och mycket om människor. Varje företag och organisation har sina speciella förutsättningar för att genomföra en digital transformation. Grundläggande är att det finns en klar bild av var företaget befinner sig, en tydlig vision om vart man ska och strategier för hur visionen ska förverkligas. Och om visionen ger mening för organisationen handlar det om att förändra medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar för att digitaliseringen ska lyckas. Nyckeln till framgång är en stark förändringsledning som hjälper sina medarbetare att förändra beteenden och värderingar. Resultatet är en ny kultur som kraftigt förbättrar möjligheterna för ökad innovation, större digital mognad och i slutändan ett konkurrenskraftigt företag. 

Hur genomförs en Digital Transformation? Kan det komplexa göras enkelt?

Alldeles oavsett ett företags förutsättningar finns det ett antal steg att ta för att lyckas. Utgångspunkten för vårt arbetssätt i en förändringsresa som en Digital Transformation innebär, är John P Kotters åttastegsprocess för förändring.

Alldeles oavsett ett företags förutsättningar finns det ett antal steg att ta för att lyckas. Utgångspunkten för vårt arbetssätt i en förändringsresa som en Digital Transformation innebär, är John P Kotters åttastegsprocess för förändring.

1

Etablera en känsla av att det är viktigt och bråttom (a sense of urgency)

Prata till och attrahera människors hjärna och hjärta.


Visa på möjligheterna om vi lyckas - och omvänt. 


Alla ska känna att det är nödvändigt med en förändring.


Respektera att det tar tid – särskilt om organisationen är nöjd med nuläget.

2

Skapa en grupp som vägleder och som kan förändra

Samla nyckelpersoner från olika delar och nivåer i organisationen.


De är respekterade och har förtroende i organisationen.

 

Engagerade för att genomföra förändringen.


Besitter olika erfarenheter och kompetenser.


3

Skapa en vision och strategier som leder till visionens förverkligande

Ska ge mening för organisationen och motivera människor att agera.


Visar hur framtiden kommer att se ut jämfört med idag.


Gör det komplexa enkelt.

 

Samordnar och ger en tydlig riktning för handlingsplanerna.


4

Dela visionen och engagera alla.

Kommunicera visionen så att alla förstår – och helst accepterar.


Skapa entusiasm så att alla vill bidra.


Ge människor ett val och bjud in alla att delta.

5

Skapa handlingskraft genom att ta bort hinder

Identifiera hinder. Varför misslyckades tidigare förändringsinitiativ?


Riv murar som: ”Så gör vi inte här” eller ”Det har vi provat tidigare och det funkade inte”.


Vanliga hinder är silos, trångsynthet, onödig byråkrati, otillgängliga chefer.
6

Skapa snabba vinster


Förändring tar tid och att visa vinster stärker moralen och ger energi att driva på förändringen.

 

Vinsterna ska vara tydliga, ge mening och kunna repeteras i andra delar av organisationen.

 

Ska kommuniceras tidigt och ofta.7

Håll farten uppe och bredda omfattningen

Släpp inte gasen utan använd vinsterna till att ta tag i nya utmaningar.


Repetera utvalda aktiviteter från starten (”a sense of urgency”) och tappa inte siktet – mot visionen.


Bjud in flera människor att delta och som kan riva flera murar.8

Förankra förändringen i kulturen

Förändringen ger nya beteenden och värderingar.


När detta rotar sig i organisationen blir förändringen en del av kulturen – och en given del av verksamheten – ”så här gör vi på vårt företag”.


Kommunicera sambandet mellan förändringen, den nya kulturen och företagets framgångar.