Hej jag heter Sarah Rosendahl


Min personliga vision är mer välmående organisationer i ett mer välmående samhälle. För att skapa det tror jag mycket på att ”människoorientera” sättet vi organiserar arbete. Mer tillit, mer frihet, bättre samarbeten, mer engagemang och en högre grad av värdeskapande både för medarbetare och kunder. 


Jag har alltid drivits av en stark nyfikenhet och vilja att förstå det komplexa. Från att ha studerat och forskat kring universums hemligheter hamnade jag i sökande efter förståelse för vår mänskliga hjärna och vårt medvetande, och de strukturella, kulturella och historiska sammanhang som format oss och våra samhälleliga system. Genom det väcktes en vilja att bidra till ett paradigmskifte där människan sätts i centrum.

 

Baserat på detta har jag under mina tio år i verksamhetsutvecklande roller arbetat för ett ökat nätverkstänk och minskat hierarkiskt tänk, för bättre kompetenstillvaratagande, ökat personligt ledarskap och en tydligare strategisk styrning - för att ta några exempel.

Så här får du tag på mig


Hör gärna av dig om du vill bolla en tanke, idé eller problem!

phone

Mobil

​​​​072-459 08 30

envelope-o

E-post

Fokusområden


Detta är jag bra på...

Transformation

 Stöd och rådgivning vid större förändringar för långsiktigt hållbara arbetssätt och resultat.

Verksamhetsstyrning
 

Utvecklar styrmodeller och ledningssystem med fokus på flexibilitet, tydlighet och resultat.   

Förändringsledning

Leder förändringsarbete i projekt och program, och coachar interna förändringsledare.

Lärande organisation

Skapar förutsättningar för lärande, innovativa organisationer och faciliterar lärprocesser och idégenerering.

Övrigt jag jobbar med...


 • Organisations- och verksamhetsanalyser, uppföljning och utvärdering

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (särskilt OSA enligt AFS2015:4)

 • Projektstyrning och -ledning

 • Processkartläggningar 

 • Medarbetarenkäter

 • Utbildning

Uppdrag och projekt


Initiering och ledning av ett projekt för ett förbättrat arbetssätt med utvärdering. 

Detta projekt tog jag från idé till implementering under två år. Det innefattade framtagande av en ny roll, kompetensutveckling i rollen, nytt arbetssätt och process, inköp och hantering av ett digitalt verktyg m.m. inkl. sex stycken ettåriga pilotomgångar av det nya systemet – ett mät- och utvärderingssystem med fokus på att skapa både kulturförändring mot en mer lärande organisation samt producera relevanta indikatorer och mätvärden till olika organisatoriska nivåer och verksamhetsdelar.  

Framtagande av en organisationsanpassad projektmodell

I detta projekt ledde jag i fas ett en grupp representanter från kärnverksamheten i framtagandet av en organisationsanpassad projektmodell. I fas två implementerades projektstyrningen. I fas tre arbetade jag tillsammans med en grupp ur organisationen för att anpassa och digitalisera modellen. 

Framtagande av riskanalysmodell

I det här uppdraget tog jag fram en riskanalysmodell, -process och handledning för arbetet med organisatoriska risker samt ledde organisationen genom processen två år i rad.

Övriga exempel på projekt/uppdrag:

 • Utvärderingsledare för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
 • Utveckling av styrmodell och -process
 • Framtagande av ledningssystem (KMA) 
 • Behovsanalys vid inköp av verksamhetssystem (Aria, Stratsys)
 • Processkartläggningar och processutveckling
 • Framtagande av processer för systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetsmiljöpolicy
 • Framtagande av medarbetarenkäter
 • Strategisk kompetensanalys, kompetensprofiler, kompetensmodell
 • Workshops för framtagande av mål och mått
 • Genomfört effektutvärderingar av utbildning
 • Lett dialogmöten med ledningsgrupp kring strategiutveckling
 • Coachat förbättringsteam
 • Utbildat

Bakgrund och Erfarenhet


 • Jag har arbetat tio år som verksamhetsutvecklare dels på ett utbildningsföretag i kärnkraftsbranschen (ca 300 anställda på fem orter), dels på en myndighet (ca 150 anställda på tre orter).
   
 • Innan det var jag doktorand i fysik och ägnade mig åt dataanalys för projektet PHENIX på Long Island, NY. Jag var också ordförande för doktorandföreningen, ledamot i institutionsstyrelsen mm. samt undervisade i fysik på LTH.

 • Jag är civilingenjör i Teknisk fysik, har en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling och är certifierad förändringsledare.
   
 • Utöver det har jag gått kurser inom arbetsmiljö, att leda och facilitera team, pedagogik, beteendevetenskap, retorik och agilt ledarskap & organisation med mera.